Të drejtat dhe detyrimet e të rinjve në vendin e punës

Ky pyetësor po zhvillohet në kuadër të ndërhyrjes “Mundësi për Punë të Denjë: profesionistët e rinj përfitojnë nga kodi i punës” që Rrjeti i Profesionistëve të Rinj po zhvillon në bashkëpunim me Risi Albania.

Qëllimi i përgjithshëm i kësaj ndërhyrjeje është fuqizimi dhe përmirësimi i situatave të punësimit të të rinjve shqiptarë duke rritur njohuritë/informacionin dhe përdorimin e Kodit të Punës, për t’i mundësuar të jenë aktorë të ndryshimit në punësimin e tyre të qëndrueshëm dhe për të ndërtuar vende pune të denjë.

Gjetjet e këtij pyetësori do të shërbejnë për të zhvilluar një pasqyrë të situatës shoqëruar, si dhe në ndërtimin e një platforme informimi.

E mirëpresim kontributin tuaj!


Ky pyetësor nuk është më aktiv!